Осмели се да опиташ!
0
Меню
  • Начало +
  • |
  • |
  • |

Условия за ползване

Следните общи условия уреждат отношенията между „ДЪ БОКС“ ЕООД и потребителите на администрираната от него интернет страница https://thebox.bg/


ФИРМЕНИ ДАННИ:


ДЪ БОКС“ ЕООД е еднолично търговско дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон със следните данни:


Булстат/ЕИК: 205277932,


ДДС номер: BG205277932,


Адрес: София, , ж.к. Илинден, ул. Зографски манастир 15


МОЛ: Росица Гаврилова


Банкова сметка: ПИБ - кл.София BIC/SWIFT: FINVBGSF


IBAN: BG25FINV91501017231013


Връзка с „ДЪ БОКС“ ЕООД се осъществява на посочения по-горе адрес, на имейл Thebox.bg@gmail.com или на телефон: 0890987363Дефиниции:


Понятията използвани по-долу имат следните значения:


ПРОДАВАЧ – Фирма „ДЪ БОКС“ ЕООД


САЙТ – интернет страниците, прикачени към домейна https://thebox.bg/ и съответните му поддомейни.


КЛИЕНТ - Всяко лице, което не е служител на „ДЪ БОКС“ ЕООД и използва сайта https://thebox.bg/ по какъвто и да е начин.


АКАУНТ - елемент от сайта, състоящ се от имейл, парола, име и телефон, с който всеки клиент се идентифицира и който позволява само на този клиент да прави Поръчка, както и да достига до ограничени части на сайта, където са достъпни допълнителни услуги и историята на някои от действията му.


ПОРЪЧКА - заявка от клиента, чрез която той заявява намерението си да закупи стоки или услуги от сайта.


КАТАЛОГ – списък стоки, намиращи се на сайта и представляващи основното негово съдържание, до които клиентите имат свободен достъп.


СТОКА / УСЛУГА – елемент от каталога, намиращ се на сайта, който представлява предмет на договора за покупко-продажба.


ДОГОВОР - всеки договор, сключен от разстояние между „ДЪ БОКС“ ЕООД и клиент за покупко-продажба на стоки и/или услуги от сайта, в следствие от подадена от клиента Поръчка. Настоящите общи условия са неразделна част от този договор. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор.


СЪДЪРЖАНИЕ - Цялата информация на сайта, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство; Съдържанието на всяка информация, изпращана от клиента на Продавача и обратното; Информацията, свързана с продукти, услуги, такси, приложими от трети лица, с които „ДЪ БОКС“ ЕООД има сключен партньорски договор под някаква форма.


ПЛАЩАНЕ - събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или услуга.


ФОРСМАЖОРНО ОБСТОЯТЕЛСТВО - непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.Общи Положения


Общите условия определят правила, при спазването на които Клиентът може да използва сайта и неговото съдържание, в случаите когато не е налично друго валидно споразумение между него и Продавача.


Общите условия са задължителни за всички клиенти на сайта. Използването му означава, че клиентът се е запознал внимателно и се е съгласил с тях при всяко негово използване.


Общите условия могат да бъдат променяни едностранно и по всяко време от „ДЪ БОКС“ ЕООД. Тези промени влизат в сила незабавно след публикуването им на сайта.


С приемането на настоящите Общи условия Клиентът дава изричното си съгласие за сключване на договори от разстояние в следствие на направена от него Поръчка.


ДЪ БОКС“ ЕООД си запазва правото да прекрати или откаже регистрация на клиент, едностранно по свое усмотрение, без да дължи каквито и да е неустойки или обезщетения за това.


Възможността за поръчка е валидна само за територията на Р. България и само за лица навършили 18 годишна възраст. С регистрацията си в интернет страницата и създаването на акаунт Клиентът декларира, че е пълнолетен (навършил 18 годишна възраст).


ДЪ БОКС“ ЕООД уточнява, че изображенията (статични/динамични презентации и т.н.) на продуктите имат информативен характер и е възможно доставените продукти да се различават от изобразените, поради технически грешки, промяна на характеристиките или дизайна им. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия. Актуална информация за всяка от стоките е налична на интернет страницата на нейния производител. Клиентът е длъжен да провери на интернет страницата на съответния производител какви са външният вид и габаритните размери на всеки продукт, ако тези характеристики имат съществено значение за него.


Характеристиките, описанията и цените на стоките / услугите на сайта могат да съдържат грешки и да бъдат променяни по всяко време. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия, но е длъжен да ги отстранява своевременно, ако такива му бъдат посочени от Клиент.


ДЪ БОКС“ ЕООД си запазва правото да прави промени по сайта, неговата структура и функции без предварително известяване на клиентите.


ДЪ БОКС“ ЕООД не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на сайта, поради технически причини.


ДЪ БОКС“ ЕООД си запазва правото да публикува рекламни карета /банери/ от всякакъв вид и/или връзки, на която и да е част от сайта, съобразно действащото законодателство.


Всички стоки, включително тези в промоция, се продават и доставят до изчерпване на наличните количества в склада на Продавача, дори това да не е изрично отбелязано на сайта.


Възможно е сайтът да съдържа линкове /връзки/ към други сайтове, като „ДЪ БОКС“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието и политиките на тези сайтове.


Продавачът и клиентът се съгласяват, че електронната комуникация помежду им, в това число и използването на конкретен акаунт, има силата на саморъчен подпис в отношенията между тях.


Продавачът не начислява допълнителни разходи за използване на средството за комуникация от разстояние за сключване на договора.


Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта е недействителна или неприложима към конкретен договор, независимо от причината за това, от това не произтича недействителност или неприложимост на останалите разпоредби.ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ


Договорът за продажба от разстояние на стоки и/или услуги се счита за сключен от момента на приемане от Продавача на изпратената от Клиента поръчка. За приемането на поръчката Клиентът дава срок от една седмица от изпращането на същата. Ако в рамките на този срок клиентът не получи потвърждение, същата се счита за отказана или не получена, а договорът не е сключен. Във всички случаи, когато Продавачът е издал касова бележка и/или фактура, или е получил плащане по банков път, договорът се счита сключен.


Продавачът уведомява клиента по телефон или електронна поща за регистрирането на поръчката.


При всички случаи, в които поръчката е регистрирана и клиентът е получил потвърждение за това, същият дължи плащане в пълен размер, което се договаря за всяка отделна поръчка – изцяло предварително, частично предварително с плащане на остатъка при получаване или изцяло при получаване на стоката и/или услугата.


Когато складовата наличност на определен артикул се окаже недостатъчна за изпълнение на всички постъпили поръчки Продавачът си запазва правото да се откаже частично или изцяло от договора, като в този случай дължи само и единствено връщане на получените суми, без разноски за клиента.


Предоставената информация от клиента, както и настоящите общи условия са неразделна част на Договора от разстояние.


ПОЛИТИКА ЗА ПРОДАЖБИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ


Достъпът до сайта за регистриране на акаунт и създаване на поръчка е позволен на всеки клиент. Клиентът носи отговорност за верността на предоставените данни и за спазване от негова страна на особените изисквания на закона във връзка със сключването на гражданскоправни договори.


ДЪ БОКС ЕООД може да ограничи достъпа до поръчки, стоки, услуги, платежни методи и други, на който и да е клиент, по свое усмотрение без предварително предупреждение или известие. ДЪ БОКС ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът търпи или може да претърпи в резултат на това решение.


Всеки клиент може да има само един акаунт на сайта. Не се допуска един акаунт да се споделя между няколко клиенти, като отговорността за всички вреди от такова споделяне се носи от клиента.


Всички цени на сайта са обявени в лева (BGN) с включено ДДС.


Цената на продукт не включва цената за доставка и дължимите такси при плащане. Като във всички случаи преди завършването на поръчката ДЪ БОКС ЕООД ще посочи на сайта стойността на допълнителните разходи (ако има такива), които клиентът трябва да заплати.


При представянето на стоките и услугите ДЪ БОКС ЕООД си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари и други), които може да не са включени в цената на продукта. В такива случаи описанието на продукта съдържа включените в комплекта продукти и всеки невключен в същото описание продукт се счита, че съответно не е включен в комплекта.


ДЪ БОКС ЕООД си запазва правото да променя цените на стоките и услугите по всяко време, без предварително да известява за това клиентите.


Цената на продуктите и услугите е тази, която е посочена в момента на поръчката в рамките на складовите наличности и/или за периода на промоционалния период, ако има такъв. Всякакви промени в цените, настъпили след приемането на поръчка, не се отнасят до нея.


ДЪ БОКС ЕООД не гарантира наличността на никой продукт и/или услуга, който може да бъде закупен от сайта, преди да потвърди същата на клиента писмено или по телефон, че поръчката е изпълнена и предадена за доставка.


ДЪ БОКС ЕООД може по своя преценка да издава кодове за отстъпка. Стойността, обхвата и периода на валидност се определят едностранно от ДЪ БОКС ЕООД


ПОРЪЧКАКлиентът може да прави поръчка на сайта чрез добавянето на предлаганите стоки и услуги в количката за покупки, следвайки указанията и стъпките в сайта, за да завърши и изпрати поръчката.


Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима в процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката.


Незавършените поръчки не водят до регистриране на поръчка.


Стоките и услугите са достъпни в рамките на стоковите наличности и могат да бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличностите.


До момента на доставка Продавачът може да откаже да изпълни частично и/или изцяло направена поръчка, когато доставката се окаже невъзможна по обективни причини, или поради пороци по закон в сключения договор, като предварително уведоми за това клиента. В такива случаи доставчикът е длъжен да възстанови платените от клиента суми, ако има такива, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за същия, след което договорът се счита прекратен и страните по него нямат други задължения една към друга.


С изпращането на поръчката Клиентът дава право на Продавача да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.


В случай, че се наложи промяна в сроковете за доставка или в съдържанието на направена поръчка или в други условия по договора, служител на ДЪ БОКС ЕООД се свързва с клиента по телефон или e-mail за да го уведоми. В такъв случай клиентът има право да се откаже от договора или да потвърди поръчката. И в двата случая Продавачът не носи отговорност за вреди извън отговорността за връщане на заплатените суми.


Клиентът може да откаже направена поръчка до момента на доставката на стоката. Това може да стане през личния акаунт от момента на регистрация на поръчката до започването на изпълнението ѝ и/или на телефон: 0890987363 или на имейл адрес: Thebox.bg@gmail.com В тези случаи Продавачът възстановява изцяло заплатените от клиента суми, ако има такива, по същия начин, по който е извършено плащането, без разноски за клиента. Клиентът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи и договорът се счита за развален.


ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ И ОТКАЗВАНЕ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ


Право на отказ от сключения договор имат само тези клиенти, които имат качеството Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.


Съгласно договора за дистанционна продажба всеки клиент, който има качеството потребител, може да върне продукта при ненарушен търговски вид без да посочва обективна причина за рекламация в срок от 15 дни, считано от датата на получаване на стоката или от датата на сключване на договора - при договор за услуги. Когато клиентът е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която клиентът приеме последната стока, като транспортните разходи за връщане на стоката са задължение на клиента.


Други основания за разваляне на договора от разстояние от страна на клиента са:


Наличие на съществено функционално несъответствие с описанието на стоката, налично на сайта. В този случай клиентът има право на избор между възстановяване на сумата или замяна на стоката с друга с различна марка или модел и корекция на разликата в цената. Разходите за връщане на стоката се поемат от Продавача.


Нарушена опаковка или неработещ продукт до 24 часа от получаването. Клиентът може да изиска замяна на стоката още при получаването, ако установи, че е в лош търговски вид или до 24 часа след получаването, ако не работи коректно. В този случай разходите по връщане на продукта се поемат от Продавача.


Объркана стока при доставката. Ако клиентът установи, че стоката, която е доставена от куриера е различна от тази, която е поръчал, той може да я върне на куриера, за да му бъде изпратена коректна такава. Разходите за доставка се поемат от Продавача.


Клиентът е длъжен да информира Продавача за своето намерение да върне закупените стоки или да се откаже от договора от разстояние, като заяви решението си недвусмислено чрез e-mail или използвайки контактна форма на сайта в рамките на посочения срок. За да упражни правото си на отказ, клиентът може, но не е длъжен да използва СТАНДАРТНИЯ ФОРМУЛЯР за отказ.


При проблем със закупените стоки клиентът може да се свържете с Продавача на телефон: 0890987363 или на имейл адрес: Thebox.bg@gmail.com


Стоките следва да бъдат върнати в магазина на ДЪ БОКС: гр. София, , ж.к. Илинден, ул. Зографски манастир 15 или изпратени до офис 806 на Спиди с опция за преглед, за да може да бъдат прегледани както следва: състоянието им в съответствие с условията на връщане.


В случай, че клиентът упражни правото си на отказ, доставчикът е длъжен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако клиентът е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това доставчика.


Продавачът има право да забави възстановяването на сумата до получаването на продадените стоки.


Възстановяването на сумата се извършва по банков път на сметката посочена във формуляра за връщане или изпратена на e-mail адрес: Thebox.bg@gmail.com

При необходимост от връщане на сума платена с карта, сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е платено.


Ако клиентът упражни правото си на отказ от договора от разстояние, той трябва да изпрати или предаде стоките обратно на ДЪ БОКС без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на ДЪ БОКС преди изтичането на 14 дневния срок.


При упражнено право на отказ от договора от разстояние, клиентът се задължава да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност до връщането им.


В случай, че поръчана и предварително платена стока и/или услуга от клиента не може да бъде доставена от Продавача, то последният ще информира клиента за това и ще възстанови платената сума, в срок от 14 дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която клиентът е изразил желанието си за разваляне на договора.


Правото на отказ не се прилага в следните случаи:


1. за стоки, изработени и/или преработени съобразно изискванията на клиента или по негова индивидуална поръчка;


2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност


3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето


4. за стоки, чиято гаранция е била регистрирана в сайта на производителя;


5. когато не е изпълнено условието при поръчани повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт да е разпечатана, а останалите да бъдат върнати на Продавача запечатани;


6. при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;


7. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени


8. предоставяне на услуги, транспорт на стоки, отдаване под наем, развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение.


Условия за връщане или замяна:


1. Всички стоки трябва да бъдат в същото състояние като при доставката, без наранявания, в изряден търговски вид и пълна окомплектовка с прилежащите аксесоари и документи;


2. Стоката трябва да бъде в оригинална опаковка и пълна окомплектовка;


3. Стоката трябва да бъде без следи от употреба, драскотини, наранявания, охлузвания, със защитни найлонови покрития, ако е имало такива и други външни белези;


4. Опаковката трябва да е здрава, да не е разкъсана, надраскана или повредена;


5. Ако стоката е била придружена с подарък, трябва да се върне и подаръка;


Ако стоката бъде върната в състояние, в което не може да бъде продадена като нова, Продавачът си запазва правото да изиска такса за привеждането ѝ в началния ѝ вид (ако е възможно) или за покриване разликата в цената, получила се при продажбата на стоката като втора употреба, или по избор на клиента да му достави стоката обратно за негова сметка.


ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕЦените на стоките и услугите са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.


Цената и начинът на плащане са посочени във всяка поръчка.


Обикновено начините на плащане, които предлага ДЪ БОКС са: в брой, с карта, банков превод или наложен платеж.


ДЪ БОКС издава фактура и/или касов бон за всяко плащане по поръчка, чрез която клиентът си е купил стока и/или услуга. 


Ако клиентът желае фактура, е длъжен да предостави всичката необходима информация в съответствие с действащото законодателство за издаването ѝ. В противен случай ДЪ БОКС издава само касов бон.


За правилното съставяне на фактура, клиентът е длъжен да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в поръчката, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна. Клиентът носи цялата отговорност за верността на предоставените данни.


Клиентът се съгласява да извърши плащане съгласно избрания от него начин и съгласно договореното при сключване на договора от разстояние и според условията между клиента и съответния доставчик на платежни услуги.


Клиентът се съгласява, че Продавачът има право да изисква и приема авансово плащане за сключените с клиента договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.


В случай, че ДЪ БОКС не получи плащане съгласно избрания от клиента начин и в договорените срокове преди изпълнение на поръчката, тя се счита отказана от клиента.


При необходимост от връщане на сума платена с карта, сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е платено


ДОСТАВКА


Продавачът доставя поръчаните онлайн стоки чрез куриерска фирма Спиди - на посочен от клиента адрес или до посочен от клиента офис на куриерската фирма или чрез собствен транспорт на посочен от клиента адрес (до входа на адреса или най-близкото място, където е възможно да се паркира).


Продавачът извършва доставката на стоките само на територията на Република България.


Продаваните стоки са съпроводени с необходимите документи и оригинална опаковка.


Времето за доставка обикновено е от 1 до 3 работни дни.


В страницата на Продавача се посочва очакван срок за доставка на конкретни стоки, който има приблизителен и ориентировъчен характер и който не отменя уговорения със сключване на договора от разстояние срок на доставка. Ако продуктът не може да бъде доставен, ДЪ БОКС се задължава да информира за това клиента.


Доставката на поръчки, съдържащи стоки на стойност над 100 лв. (с ДДС) е безплатна за клиента, ако стоките не са в промоция или клиентът не ползва други намаления или отстъпки. Във всички случаи преди завършването на поръчката ДЪ БОКС ще посочи на сайта стойността на допълнителните разходи, които клиентът трябва да заплати, ако има такива.


Детайлите по отношение на сроковете за доставка на стоките са ориентировъчни и Продавачът не е обвързан с тях за извършването на доставката на конкретна дата. Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай на забавена доставка.


При доставка с куриер на Спиди в деня на доставка клиентът получава SMS от куриера, че има пратка за получаване. Ако клиентът не бъде намерен на уречените ден и място и няма друго лице, което да приеме пратката вместо него, пратката се връща в офиса на куриера до поискване.


Клиентът има възможност да отвори и прегледа съдържанието на пратката преди да плати на куриера.


ДЪ БОКС или представител на куриерската фирма уведомяват клиента по телефона или имейл, ако се появят непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.


Всички стоки са застраховани до момента на получаване и пристигат с документи за гаранция, касова бележка (и/или фактура, ако има изискана такава). Ако продуктът има гаранция, издадена директно от производителя, ще я намерите в кутията на продукта или залепена от външната страна на кашона.


Клиентът се съгласява, че удостоверяването за получената стока може да се извърши от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на клиента - страна по договора.


Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването ѝ от Продавача или куриера и при констатирани несъответствия с поръчката, да уведоми за това Продавача незабавно.


Рискът от загуба или повреда на закупените стоки преминава върху клиента в момента, в който клиентът или посочено от него трето лице, различно от избраната от ДЪ БОКС компания за куриерски услуги приеме стоките.


ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА


Собствеността на стоките се прехвърля с предаването им на клиента, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на клиента на транспортния документ, предоставен от куриера.


ГАРАНЦИИ


Стоките, които ДЪ БОКС предлага, са с гаранция за Съответствие, съгласно действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител и/или дистрибутор, за тези клиенти, които са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.


Извън гаранцията за Съответствие по предходната разпоредба, стоките може да притежават и допълнителна Търговска гаранция. В тези случаи информация за нея се съдържа в описанието на стоката на сайта и в Гаранционната карта, съпътстваща стоката, в която присъстват и точните Условия на гаранцията.


Наличието на такава Търговска гаранция не ограничава законовата гаранция за съответствие на закупените стоки с договора за продажба по смисъла на Закона за защита на потребителите. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.


Гаранционният срок на стоката започва да тече от датата на продажба.


Гаранционните карти могат да бъдат издадени от ДЪ БОКС или директно от производителя.


Стоки, разполагащи с гаранционна карта, издадена от производителя, се обслужват от собствените им сервизни мрежи в рамките на гаранционния период. Сервизните мрежи, оторизирани от производителя, поемат цялата гаранционна отговорност за стоката, при посочени от тях условия. Контактите, адресите и телефоните на тези сервизи са посочени на оригиналната гаранционна карта. При дефект, възникнал в гаранционния период клиентът се обръща към сервиза на телефоните, посочени в гаранционната карта. Детайлите по решаване на гаранционни случаи се определят от съответния производител и неговата сервизна политика.


Стоки, разполагащи с гаранционна карта, издадена от ДЪ БОКС, се обслужват от ДЪ БОКС. Стоките трябва да са с всички документи за покупка - гаранционна карта, копие на платежния документ или фактура, подробно описание на проблема. Процедурата за предоставяне на гаранционно обслужване е следната:


Прием в сервиз: Дефектните продукти трябва да бъдат доставени до магазина на ДЪ БОКС лично на адрес: София, бул. ж.к. Илинден, ул. Зографски манастир 15 или с куриерска фирма Спиди до адрес: Офис 806 на Спиди за фирма ДЪ БОКС ЕООД.


Изпълнение на гаранцията: Мерките за изпълнение на гаранцията могат да бъдат ремонт на продукта, частична или цялостна замяна, възстановяване на стойността на продукта, ако не е възможно друго решение.


Връщане на стоката към клиента: След привеждането на стоката в изправно състояние, тя може да бъде получена в магазина на фирмата или да бъде изпратена обратно до адрес на клиента с куриер.


В случай че при извършване на сервизна диагностика се установи, че стоката съответства на договора за продажба, т.е. не се открие дефект и стоката функционира нормално, клиентът дължи всички направени разноски – за диагностика и транспорт.


Във всички случаи срокът за изпълнение на гаранцията е до 30 дни.


В случай, че клиентът получи стока без гаранционна карта, документ за покупка или друг проблем е длъжен да сигнализира на телефон: 0890987363 или на имейл адрес:Thebox.bg@gmail.com в срок до 48 часа от получаването на стоката. В случай, че клиентът не уведоми ДЪ БОКС за липсата на гаранционната карта или други документи в този срок, ще се счита, че такива са били предоставени от Продавача.


Клиентът е длъжен да актуализира регулярно данните в акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, защото Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционните карти и други документи. Продавачът няма да преиздава гаранционни карти, издадени въз основа на грешни или стари данни, които клиентът не е актуализирал, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните стоки.


ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ


Цялото съдържание, включително, но не само, изображения, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание, публикувано на сайта, е собственост на ДЪ БОКС или на трети лица, като в този случай ДЪ БОКС притежава разрешение за ползване.


Всички търговски марки, цитирани в сайта, принадлежат на техните собственици.


Цялото съдържание, до което клиентът получава достъп, е защитено от закона, освен ако не е придружено от писмено съгласие за ползване между ДЪ БОКС и клиента или трета страна.


Договорът от разстояние не дава разрешение на клиента да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от съдържанието на сайта, освен с изричното съгласие на ДЪ БОКС.


ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Клиентът се съгласява, че предоставяйки свои лични данни на Продавача, същите могат да бъдат използвани за всякакви законосъобразни цели без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на клиента за обработването им във всеки отделен случай.


ДЪ БОКС може без съгласието на клиента да събира други данни като, но не само, IP адрес, операционна система, време за посещение, място, от което е достъпен сайта, име и версия на уеб-браузъра и други данни, предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът до сайта.


Клиентът може да се откаже от събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като с това оттегля съгласието си от Общите условия, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или, без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата. Упражняването на това право става писмено, посредством възможностите за контакт с Продавача.


Предоставяйки свои лични данни на Продавача като, но не само, имейл, телефон, клиентът дава съгласието си с него да се свързва както Продавача така и трети лица (например: служители на куриерската фирма), които са партньори на ДЪ БОКС


Клиентът e отговорен за опазването на поверителността на своята парола и акаунт и е отговорен за всички действия, извършвани чрез неговият акаунт.


ЛИЧНИ ДАННИ

ДЪ БОКС събира, обработва и съхранява лични данни на физически лица, при спазване на нормативните изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета и на Закона за защита на личните данни във връзка с извършваните от дружеството дейности. Една част от тези лични данни се събират във връзка с изпълнение на законови изисквания към ДЪ БОКС, друга част въз основа на нуждите за изпълнение на сключваните с клиентите договори, а трети въз основа на изрично съгласие на субектите на тези данни, за маркетингови цели и анализ. По-подробна информация във връзка със защитата и ползването на лични данни се намира в Декларацията за поверителност и в Политиката за защита на личните данни на ДЪ БОКС, които представляват неразделна част от настоящите общи условия.


Съгласно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел, както и на поправка на тези Лични данни.


Личните данни на клиента може да бъдат предоставени на съответните държавни органи, на основание и в рамките на закона, и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.


ОТГОВОРНОСТ

Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.


ДЪ БОКС не носи отговорност за действията, на което и да било лице, което използва съдържанието на сайта.


ДЪ БОКС не носи отговорност за каквито и да било вреди, преки, косвени, инцидентни или други, настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на сайта или за всякакви грешки или пропуски в съдържанието, които могат да доведат до вреди.


ДЪ БОКС не гарантира на клиента наличността на никой продукт, достъп до сайта, акаунта, съдържанието, продукти и услуги и не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на това.


ДЪ БОКС не предлага никакви гаранции, че стоките и услугите ще отговарят на изискванията или очакванията на клиента.


ДЪ БОКС при никакви обстоятелства не носи отговорност за каквито и да е вреди, в това число, но не само пропуснати ползи, загуба на информация, прекъсване на дейност, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на сайта.


Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена до стойността на поръчаната и платена от клиента стока.


РЕКЛАМА

При създаване на акаунт, клиентът се съгласява по подразбиране да получава брошури, известия, бюлетини и други специални предложения от ДЪ БОКС.


Клиентът може по всяко време да се откаже от получаване на специалните предложения, брошури и известия: Чрез използването на специалния линк, намиращ се във всяко специално предложение; Чрез използването на специална част в акаунта си; Чрез обаждане на контактите на Продавача; Писмено на имейл.


С приемане на настоящите условия клиентът се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него контакти повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения, осъществявани с или без човешка намеса, които са необходими за изпълнение на сключения договор.


Клиентът може по всяко време да се откаже от получаването на съобщения и кратки текстови съобщения, чрез обаждане на контактите на Продавача или писмено по имейл.


ДЪ БОКС си запазва правото да премахне от своята база данни отделни контакти на Клиент без всякакви бъдещи ангажименти и без допълнително известие.


ДЪ БОКС не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия. Отказът за получаване на специални предложения и известия не означава отказ от настоящия договор.


ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Страните не носят отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства.


Ако в срок от 14 дни от момента на настъпване на форсмажорното обстоятелство, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.


СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО


Този Документ е изготвен и ще бъде тълкуван в съответствие с българското право.


С използването, посещението на сайта, разглеждането и друго на всякакво съдържание, продукт, или услуга, достъпно и/или доставено по всякакъв начин, клиентът се съгласява с тези Общи условия.


Споровете, които могат да настъпят между клиент и ДЪ БОКС, ще се разрешават по взаимно съгласие чрез взаимни отстъпки. В случай че това се окаже невъзможно, спорът, ще бъде отнасян за решаване към Софийски арбитражен съд при сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” съобразно неговия правилник. Настоящата арбитражна клауза не се прилага по отношение на клиенти физически лица. Споровете с клиенти - физически лица ще бъдат отнасяни за решаване към родово и местно компетентния български съд.


При възникване на спор, свързан с покупка онлайн клиентът може да се възползва от услугите на сайта на Европейският съюз: Онлайн Решаване на Спорове.